ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΟ
ID 350054303
Related Station ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΟ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1972/01/01
End Date 1990/01/01
Timeseries