ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ID 350052002
Related Station ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1973/01/01
End Date 1990/01/01
Timeseries