ΡΕΜΑ ΞΥΛΟΠΑΡΙΚΟΥ
ID 350050901
Related Station ΡΕΜΑ ΞΥΛΟΠΑΡΙΚΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1972/01/01
End Date 1994/01/01
Timeseries