ΓΕΦ.ΜΕΣΔΑΝΙΟΥ
ID 350047201
Related Station ΓΕΦ.ΜΕΣΔΑΝΙΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1958/01/01
End Date 1972/01/01
Timeseries