ΑΕΤΙΑΣ (ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟ)
ID 350046601
Related Station ΑΕΤΙΑΣ (ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟ)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1992/01/01
End Date
Timeseries