ΤΑΦΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ID 350039602
Related Station ΤΑΦΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/01/01
End Date 1986/12/01
Timeseries