ΤΑΦΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ID 350039101
Related Station ΤΑΦΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/01/01
End Date
Timeseries