ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
ID 350038602
Related Station ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1986/08/01
End Date 1990/12/01
Timeseries