ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ID 350033005
Related Station ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries