ΓΕΝΙΣΕΑ
ID 350026405
Related Station ΓΕΝΙΣΕΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries