ΤΟΞΟΤΕΣ
ID 350024802
Related Station ΤΟΞΟΤΕΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
300000159 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Ημερήσια - 1 day(s) cm 350024802