ΔΡΑΜΑ
ID 350023306
Related Station ΔΡΑΜΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ NEGRETTI - ZAMBRA
Manufacturer
Model
Start Date 1952/01/01
End Date
Timeseries