ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
ID 350014903
Related Station ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries