ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
ID 350014902
Related Station ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries