ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
ID 350014901
Related Station ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries