ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ
ID 350012605
Related Station ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ
Name
Type ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries