ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ
ID 350012604
Related Station ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries