ΞΑΝΘΗ
ID 202010511
Related Station ΞΑΝΘΗ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002278 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Variable step mm 202010511