ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 202005107
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE
Remarks /**/PICHE
Manufacturer
Model
Start Date 1982/01/01
End Date
Timeseries