ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005027
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ BELFORT Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1977/05/01
End Date
Timeseries