ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005006
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ INSTRUMENTS
Manufacturer
Model
Start Date 1955/08/01
End Date
Timeseries