ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005004
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ BELFORT
Manufacturer
Model
Start Date 1977/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000058 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 202005004