ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 202003919
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries