ΣΕΡΡΕΣ
ID 202002708
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΕΔΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000781 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 202002708