ΣΕΡΡΕΣ
ID 202002707
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1939/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000779 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 202002707
200000780 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 202002707