ΣΕΡΡΕΣ
ID 202002704
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1939/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000014 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 202002704