ΓΟΡΤΥΝΟΣ
ID 202002515
Related Station ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1948/01/01
End Date
Timeseries