ΓΟΡΤΥΝΟΣ
ID 202002504
Related Station ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Name
Type ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000010 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 202002504