ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΟΣΥΝΘΟΣ
ID 120025002
Related Station ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΟΣΥΝΘΟΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/04/19
End Date 1965/06/25
Timeseries