ΓΕΦ. ΚΟΚΚΟΡΗ (ΠΟΤ.ΛΟΥΣΙΟΣ)
ID 120024601
Related Station ΓΕΦ. ΚΟΚΚΟΡΗ (ΠΟΤ.ΛΟΥΣΙΟΣ)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 12/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001309 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 120024601
100001310 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 120024601