ΚΛΕΝΙΑ
ID 120013107
Related Station ΚΛΕΝΙΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 25/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1990/04/21
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000522 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 120013107