ΓΕΦ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ
ID 120010702
Related Station ΓΕΦ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ: GURLEY
Manufacturer
Model
Start Date 1951/01/17
End Date 1979/02/25
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000027 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 120010702