ΛΟΥΡΟΣ
ID 120006601
Related Station ΛΟΥΡΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 20/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. Β61, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=18.9cm, H=1.66m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1950/08/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000331 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1997-04-01 08:00 ως 2008-03-31 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 120006601