ΝΑΥΠΛΙΟ
ID 101000903
Related Station ΝΑΥΠΛΙΟ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΝΕΦΩΣΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1893/12/01
End Date 1931/12/31
Timeseries