ΑΡΤΑ
ID 101000603
Related Station ΑΡΤΑ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΝΕΦΩΣΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1893/11/01
End Date 1931/12/31
Timeseries