ΑΝΔΡΟΣ
ID 101000503
Related Station ΑΝΔΡΟΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΝΕΦΩΣΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1894/01/01
End Date 1931/12/31
Timeseries